نقش حمل و نقل در توسعه اقتصادی کشور

در دنیای امروز حمل و نقل از بخشهای زیربنایی اقتصاد است که با تحت تاثیر قرار دادن فرآیند توسعه اقتصادی را ه و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی شده است.

 

در حال حاضر حمل و نقل یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی محسوب شده و به دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادي کشور دارد. این بخش دربرگیرنده فعالیتهایی است که به شکلی گسترده درتمامی زمینه‌هاي تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و درمجموعه فعالیتهاي اقتصادي نقش غیرقابل انکاري برعهده دارد.

حمل و نقل بخشهای مختلف جوامع را به سمت توسعه پایدار متصل می‌کند. حمل و نقل واسطه‌ای میان فعالیتهای کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در سطح ملی و بین‌المللی است. همچنین حمل و نقل در توزیع درآمدها و کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و کاهش آثار فقر و اختلاف درآمد روستانشینان و شهرنشینان نقشی موثر دارد.
بدون وجود شبکه حمل و نقل، تاسیسات و تجهیزات جانبی و ناوگان مطلوب تصور رشد و توسعه عمومی کشور غیرممکن به نظر می‌رسد. در رشد و توسعه اقتصاد و تجارت جهانی در مقطع زمانی فعلی و روند گسترش آن نمی‌توان نقش سیستمهاي حمل و نقل در بهینه‌سازي هزینه‌ها، زمان سفر، سرعت جا به جایی، ایمنی و سطح خدمات ارائه شده را انکار کرد.

مطالعات در سطح کلان نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در حمل و نقل باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها شده و با افزودن بازدهی اجتماعی در سرمایه‌گذاریهای خصوصی موجب سرمایه‌گذاری در زیرساختهای حمل و نقل می‌شود.

صنعت حمل و نقل در ایران نیز طی دوران مختلف، با فراز و فرودهایی همراه بوده و هدف اصلی آن، تلاش برای رسیدن به جایگاهی مطلوب و فردایی بهتر بوده است. با توجه به موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی، ایجاد سیستم حمل و نقل کارآمد در توسعه اقتصادی و اجتماعی، جایگاه و نقش ویژه‌ای برای ایران دارد. بخش حمل و نقل تاثیر بسزایی در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اساس توسعه اقتصادی هر کشور است. حمل و نقل از شاخصهای مهم توسعه یافتگی محسوب شده و نقش مهمی در توسعه دارد.
بخش حمل و نقل به صورت کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر متغیرهاي اصلی اقتصاد کشور مانند تولید کل، تولید در بخشهاي اقتصادي، اشتغال کل، اشتغال در بخشهاي اقتصادي، قیمت در بخشهاي مختلف اقتصادي و شاخص هزینه زندگی اثر می‌گذارد. آثار کوتاه مدت شامل آثار مربوط به افزایش یا کاهش هزینه زندگی به طور مستقیم از طریق هزینه‌هاي حمل و نقل هر خانواده و به طور غیرمستقیم از طریق تاثیر روي قیمت سایر کالاها و خدمات متاثر از قیمتهاي حمل و نقل است.

آثار میان مدت شامل تاثیر قیمتهاي حمل و نقل روي مصرف خدمات جایگزین از قبیل ارتباطات بوده و آثار درازمدت مربوط به تغییر مبانی محاسبات اقتصادي طرحهاي تولیدي و عمرانی است. به طور کلی ترکیب فعالیتهاي تولیدي در هر منطقه و به تبع آن ترکیب بافت تولید، ترکیب اشتغال، حجم تولید، حجم درآمد سرانه و سایر متغیرهاي اقتصادي می توانند از تغییرات قیمت خدمات حمل و نقل تاثیر بپذیرند.

خواندن 1746 دفعه
برچسب‌ها

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا